Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Ένας ακόμη εξειδικευμένος τομέας λογιστικής είναι αυτός των τραπεζικών επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή, αναλύεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών με έμφαση στις ομοιότητες και διαφορές με το ΕΓΛΣ των λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στον ειδικό λογιστικό χειρισμό των εργασιών μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης Τράπεζας και Υποκαταστημάτων, καθώς και στο πολυνομισματικό σύστημα τήρησης συναλλαγών σε ξένο νόμισμα.


Για όλα τα παραπάνω, παρέχονται σημειώσεις και επεξηγήσεις βασισμένες σε πραγματικά παραδείγματα του κλάδου προς συζήτηση και κατανόηση σε συνδυασμό με ασκήσεις.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΥΛΗΣ:

 • Λειτουργία και ρόλος των τραπεζικών οργανισμών και συστημάτων στη σύγχρονη λογιστική
 • Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών
 • Τραπεζικές εργασίες: χρηματικά διαθέσιμα, χρεόγραφα, χορηγήσεις, διάφορες μεσολαβητικές εργασίες
 • Ομόλογα, ομολογίες, έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, αμοιβαία κεφάλαια
 • Τραπεζικές εργασίες σε συνάλλαγμα
 • forwards, swaps, options
 • Χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις (leasing)
 • Τραπεζική αυτοτέλεια υποκαταστημάτων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τραπεζικών επιχειρήσεων
 • Φορολόγηση τραπεζικών επιχειρήσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ τραπεζικής λογιστικής

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Β. Λουμιώτης, «Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής των Τραπεζών», εκδ. Σταμούλη ΑΕ
 • Γ. Κόντος, «Λογιστική τραπεζών και εταιριών, leasing και factoring», 2010
 • Σ. Ασβεστά-Γ. Πετροπούλου, «Κλαδική Λογιστική», 2009
 • Π. Παπαδέας, «Τραπεζικές εργασίες και παράγωγα μέσω του κλαδικού λογιστικού σχεδίου», 2011

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+