Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες λογιστικές μελέτες είναι η περίπτωση των νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία και υπερβαίνουν για δυο συνεχόμενες χρήσεις το όριο των ακαθαρίστων εσόδων ποσού 1.500.000€, με αποτέλεσμα να αλλάζουν λογιστικό σύστημα τήρησης αρχείων σε διπλογραφία σύμφωνα με το άρθρο 2 των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν.4308/2014.

Στη συνήθη πρακτική τους, τα εν λόγω νομικά πρόσωπα αφορούν προσωπικές εταιρίες με οικογενειακό χαρακτήρα, συνήθως συγγενείς α' και β' βαθμού εταίρων, οι οποίες έχουν επιχειρηματική ιστορία δεκαετιών στον κλάδο που ανήκουν και αποτελούν κληρονομιά επιχειρηματιών από γενιά σε γενιά.

Ενημερωθείτε για:

  • Το ρόλο της νομικής μορφής κατά τη μετάβαση στη διπλογραφία.
  • Τα σημεία προσοχής κατά την κατάρτιση του Πρώτου Ισολογισμού Ανοίγματος.
  • Κάποιες προτάσεις ως πιθανές λύσεις στα θέματα που θα προκύψουν.

Δημοσιεύθηκε στο μηνιαίο περιοδικό Epsilon 7,

τεύχος Νοεμβρίου 2023

Περισσότερα...

Λογαριασμός 16 των ΕΛΠ Ν.4308/2014

Ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των επενδύσεων σε ακίνητα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη σημερινή εποχή λόγω της έξαρσης της αγοράς ακινήτων τόσο από ελληνικά όσο και από ξένα κεφάλαια και τη σύσταση πολλών επιχειρήσεων διαχείρισης ακινήτων ως προέκταση του φαινομένου. Πρόκειται για την εκμετάλλευση των κτισμάτων και της γης με τρόπο που να αποφέρει επιπλέον οικονομικά οφέλη για μια επιχείρηση, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται προφανώς ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται. Ενημερωθείτε για:

  • Τη λογιστική παρακολούθηση των επενδύσεων σε ακίνητα.
  • Την υπαγωγή ή μη των μισθωμάτων σε ΦΠΑ ή σε χαρτόσημο.
  • Τη φορολογία εισοδήματος των μισθωμάτων από ακίνητα.
  • Την περίπτωση AirBnB.
  • Tον Ειδικό Φόρο Ακινήτων και τις περιπτώσεις απαλλαγής.

Δημοσιεύθηκε στο μηνιαίο περιοδικό Epsilon 7,

τεύχος Απριλίου 2023

Περισσότερα...

Οι έννοιες του λειτουργικού και εμπορικού κύκλου μιας επιχειρηματικής οντότητας είναι συνυφασμένες με την αποτελεσματική διαχείριση των κονδυλίων του Ισολογισμού που καταλήγουν σε ένα άρτιο και ορθολογικό επίπεδο ρευστότητας. Όπως σε κάθε επιχειρηματική στρατηγική, η εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πελατειακής πολιτικής συνδυαστικά με την αντίστοιχη ικανοποιητική λήψη πιστώσεων από τους προμηθευτές είναι συγκερασμός του αντικειμένου εργασιών μιας επιχείρησης και των χαρακτηριστικών του κλάδου στο οποίο ανήκει, επηρεάζοντας τόσο το λειτουργικό όσο και τον εμπορικό της κύκλο.

Δημοσιεύθηκε στο τριμηνιαίο περιοδικό του ΙΕΣΟΕΛ Accountancy Greece,

36ο τεύχος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερα...

Τη σύγχρονη εποχή και κυρίως σε περιόδους οικονομικής ύφεσης ο ρόλος της χειραγώγησης των κερδών (earnings management) είναι ουσιώδης και σημαντικός, καθώς περιλαμβάνει όλες τις λογιστικές πρακτικές που επιλέγουν οι Διοικήσεις προκειμένου να δημοσιεύσουν μια θετική εικόνα για τα αποτελέσματα της χρήσης σε επίπεδο οικονομικών καταστάσεων.

Η χειραγώγηση των κερδών ως τεχνική αποσκοπεί στην εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων λογιστικής που απαιτούν εκτίμηση των μεγεθών σε επίπεδο τόσο περιουσιακών στοιχείων όσο και αναγνώρισης των εσόδων και εξόδων.

Δημοσιεύθηκε στο τριμηνιαίο περιοδικό του ΙΕΣΟΕΛ Accountancy Greece,

32ο τεύχος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2018

Περισσότερα...

Η έννοια της ρευστότητας είναι αλληλένδετη με τη βραχυχρόνια βιωσιμότητα των επιχειρήσεων περιλαμβάνοντας την ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται στην κάλυψη των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων τους με τη δυναμικότητα ρευστοποίησης των υπαρχόντων στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Στη χρηματοοικονομική ανάλυση ο βασικότερος αριθμοδείκτης αξιολόγησης της ρευστότητας είναι το καθαρό χρέος προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, γνωστός ως Net Debt Leverage, που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς την εφαρμογή του στον κλάδο υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις εισηγμένες επιχειρήσεις Byte Computer, Logismos, Profile, Quality and Reliability, Quest Συμμετοχών για τη χρήση 2016.

Δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο περιοδικό του ΙΕΣΟΕΛ Accountancy Greece,

 

28ο τεύχος Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017

 

Περισσότερα...

Στη σύγχρονη φορολογική πραγματικότητα η δήλωση και υποβολή όλων των οικογενειακών και περιουσιακών στοιχείων που περικλείουν ένα νοικοκυριό χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και πολλές φορές απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση στο εάν πρέπει να δηλωθούν κάποια εισοδήματα ή όχι ή ακόμα περισσότερο, πώς πρέπει να δηλωθούν χωρίς να έχουν επιπρόσθετες αρνητικές φορολογικές επιπτώσεις. Για το λόγο αυτό, η συμπλήρωση και υποβολή των αρχικών φορολογικών δηλώσεων εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις, με αποτέλεσμα ο φορολογούμενος να υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικής ή τροποποιητικής ή δήλωσης με επιφύλαξη ανά περίπτωση.

Δημοσιεύτηκε στο μηνιαίο περιοδικό Epsilon 7 στο 11o τεύχος Νοεμβρίου 2016

Περισσότερα...

Η διαχείριση των λογαριασμών βραχυχρόνιου ενεργητικού και παθητικού είναι ένα από τα βασικά σημεία επιχειρησιακής πολιτικής, μιας και επηρεάζει τη βραχυχρόνια επιβίωση μιας οικονομικής οντότητας και περαιτέρω, τη μακροχρόνια αποδοτικότητα της. Οι ιθύνοντες κάθε επιχείρησης καλούνται να πάρουν αποφάσεις σχετικά με την αποδοτική διαχείριση των αποθεμάτων, πελατών και προμηθευτών της και μάλιστα εξεταζόμενοι για την προσωπική τους ικανότητα αποτελεσματικής Διοίκησης στα πλαίσια των δυσμενών οικονομικών συνθηκών που κυριαρχούν στη χώρα κυρίως από το 2010 έως σήμερα.

Δημοσιεύτηκε στο τριμηνιαίο περιοδικό του ΙΕΣΟΕΛ Accountancy Greece,

23ο τεύχος Απρίλιος - Ιούνιος 2016

Περισσότερα...

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων, γνωστή ως «έντυπο Ε9», περιλαμβάνει την απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων όλων των φυσικών και νομικών προσώπων που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. Το εν λόγω έντυπο ικανοποιεί τις ανάγκες φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας μέσω του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) από 1/1/2014 σε αντικατάσταση του πρώην Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε μια πιο πλήρη και εμπεριστατωμένη καταγραφή όλων των ακινήτων που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο.

Δημοσιεύτηκε στο μηνιαίο περιοδικό Epsilon 7, τεύχος Ιουνίου 2016

Περισσότερα...

Η έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας που εισάγεται με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 στοχεύει στην επιβάρυνση κάθε χρήσης με το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα λογιστικά κέρδη αυτής, στην περίπτωση που υπάρχει προσωρινή χρονική διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός λογαριασμού και της φορολογικής του βάσης.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 69/24-9-2014

Περισσότερα...

Η σημασία και η αξία από πλευράς πληροφόρησης που προσφέρει η Κατάσταση Ταμειακών Ροών σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 7, έχουν αλλάξει τη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων που σχετίζονται με τη ρευστότητα κάθε επιχείρησης.

Δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Maritime Economies (free press) αρ. φύλλου 55/26-2-2014

Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+