Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Αυτή η ενότητα μαθημάτων προσεγγίζει ένα σύνολο φόρων που συνδέονται κυρίως με το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων, ακολουθώντας τις διατάξεις του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» με όλες τις τροποποιήσεις που έχει λάβει έως σήμερα.

Στόχος είναι ο υπολογισμός τους φορολογητέου εισοδήματος ανά περίπτωση, ο προσδιορισμός του φόρου και της αντίστοιχης προκαταβολής επόμενης χρήσης, καθώς και ο λογιστικός χειρισμός αυτών στο λογαριασμό 54 «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» του ΕΓΛΣ εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

  • Γενικές αρχές & κανόνες ελληνικού φορολογικού συστήματος
  • Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) και ελευθέρων επαγγελμάτων
  • Φόροι, τέλη και χαρτόσημα ανά περίπτωση
  • Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα
  • Υπολογισμός φόρου εισοδήματος για νομικά πρόσωπα
  • Εκπιπτόμενες δαπάνες (άρθρο 31 ΚΦΕ)
  • Υπολογισμός φόρου-προκαταβολής φόρου και λογιστικές εγγραφές
  • Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών εισοδημάτων
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Δ. Χέβας, «Θέματα φορολογικής λογιστικής», 2006

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+