Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Πρόκειται για το βασικό μάθημα λογιστικής που θα οικοδομήσει τις βάσεις του αντικειμένου για κάθε φοιτητή, που θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας της. Για το λόγο αυτό, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία των λογιστικών εγγραφών και στην κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, ως την ελάχιστη γνώση που απαιτείται για την κατανόηση του μαθήματος.

Πρόκειται για το μάθημα που ακολουθεί τη λογιστική Ι και εμβαθύνει αρκετά σε κάποια επιμέρους κεφάλαια του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης. Με τα ιδιαίτερα μαθήματα λογιστικής που προσφέρονται, ο φοιτητής αποκτά πιο πλήρη γνώση στην ουσία της λογιστικής, ως προς την αποτίμηση των λογαριασμών και την παροχή πληροφοριών στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο αντικείμενο λογιστικής που ασχολείται με την εύρεση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών μιας βιομηχανίας. Αναλύει τα είδη κόστους και τα συστήματα κοστολόγησης, καθώς και τις τεχνικές υπολογισμού του κόστους παραγωγής, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας και τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε βιομηχανίας.

Στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής πραγματεύεται ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο λογιστικής που σχετίζεται με τη σύσταση και τη μετέπειτα πορεία μιας εταιρίας, κυρίως όσον αφορά την μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων από τα γεγονότα της ίδρυσης, φορολόγησης, λύσης και εκκαθάρισης.

 

Financial Ratios and Analysis

Πρόκειται για το πιο σημαντικό μάθημα λογιστικής, αφού στην ουσία χρησιμοποιεί όλες τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί έως τώρα με σκοπό την εφαρμογή τους κατά τη χρήση αριθμοδεικτών για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ως προς την πορεία μιας επιχείρησης και τη λήψη αποφάσεων.

International Financial Reporting Standards

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι μια νομοθεσία που στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 1/1/2005 περιλαμβάνοντας τις εισηγημένες επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο. Πρόκειται για ένα νέο σύνολο λογιστικών κανόνων που είναι αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο και παρουσιάζει μια νέα λογιστική φιλοσοφία σχετικά με την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και την απεικόνισή τους στις λογιστικές καταστάσεις, εξασφαλίζοντας ομοιογένεια και συγκρισιμότητα για το σύνολο των επιχειρήσεων στον κόσμο.

Cash Flow Statement

Αυτό το εξειδικευμένο μάθημα λογιστικής επικεντρώνεται στην κατάρτιση και ερμηνεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, που δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά βιβλία κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Η διοικητική λογιστική είναι ο μόνος τομέας της λογιστικής που αναφέρεται σε μελλοντικά και όχι παρελθοντικά γεγονότα. Πρόκειται για τη σύνταξη προϋπολογισμών σε κάθε επιμέρους λειτουργία μιας επιχείρησης όπως για παράδειγμα την κατάρτιση προϋπολογισμών πωλήσεων, παραγωγής, ταμειακών ροών κτλ. Με αυτό τον τρόπο, κάθε επιχείρηση μπορεί να συνδυάσει τα λογιστικά δεδομένα του παρελθόντος με τα προϋπολογιστικά στοιχεία του μέλλοντος για την καλύτερη δυνατή απόδοση και προγραμματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η αναλυτική λογιστική περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές που αφορούν την ομάδα 9 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ), που σχετίζεται αποκλειστικά με την κοστολόγηση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η δυσκολία αυτού του μαθήματος έγκειται στην παρακολούθηση με τρόπο διεξοδικό και λεπτομερές όλου του κυκλώματος της παραγωγής μέχρι και την εξαγωγή του τελικού καθαρού αποτελέσματος.

Όμιλοι Επιχειρήσεων

Για την αντιμετώπιση του έντονου ανταγωνισμού στον εμπορικό κόσμο, είναι πλέον συχνό φαινόμενο η ένωση επιχειρήσεων διαφορετικού αντικειμένου εργασίας και μεγέθους με σκοπό τη δημιουργία ομίλων εταιριών.
Το αντικείμενο της λογιστικής ενοποίησης αφορά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σε επίπεδο ομίλου, καθώς και το λογιστικό χειρισμό σε θέματα εξαγοράς, συγχώνευσης, απορρόφησης και διάσπασης επιχειρήσεων.

Αυτή η ενότητα μαθημάτων προσεγγίζει ένα σύνολο φόρων που συνδέονται κυρίως με το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων, ακολουθώντας τις διατάξεις του «Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» με όλες τις τροποποιήσεις που έχει λάβει έως σήμερα.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα θέματα φορολογίας, καθώς ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας επιβάλλεται σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές στην Ελλάδα, εφαρμόζεται απρόσωπα σε όλους τους συναλλασσομένους και αποτελεί το κύριο έσοδο του ελληνικού Δημοσίου.

(πρώην Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ν.4308/2014)

Πρόκειται για τους νέους κανόνες Φορολογικής Απεικόνισης των Συναλλαγών που αντικατέστησαν τον παλαιό ΚΒΣ, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διατάξεων που διέπουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ως προς τις εμπορικές συναλλαγές, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 17 του Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ένας ακόμη εξειδικευμένος τομέας λογιστικής είναι αυτός των τραπεζικών επιχειρήσεων. Στην ενότητα αυτή, αναλύεται το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών με έμφαση στις ομοιότητες και διαφορές με το ΕΓΛΣ των λοιπών εμπορικών επιχειρήσεων. Επικεντρώνεται στον ειδικό λογιστικό χειρισμό των εργασιών μεταξύ Κεντρικής Διοίκησης Τράπεζας και Υποκαταστημάτων, καθώς και στο πολυνομισματικό σύστημα τήρησης συναλλαγών σε ξένο νόμισμα.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας της ελληνικής οικονομίας είναι αυτός του τουρισμού, με αποτέλεσμα η ξενοδοχειακή λογιστική να αποτελεί ένα διακριτό κεφάλαιο του Κλαδικού Ελληνικού Σχεδίου. Οι ιδιαιτερότητες της συνεργασίας με πρακτορεία του εξωτερικού, η χρήση πολλών συναλλαγμάτων, τα μεγάλα ποσά προείσπραξης των διανυκτερεύσεων κτλ, είναι κάποια ενδεικτικά θέματα που οδήγησαν στην εξειδίκευση της λογιστικής όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το εν λόγω αντικείμενο λογιστικής εξειδικεύεται στο λογιστικό χειρισμό των ναυτιλιακών επιχειρήσεων ως προς την παρακολούθηση και απεικόνιση των εσόδων και εξόδων που δημιουργεί ένα πλοίο. Πρόκειται για εξειδίκευση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και έχει εξέχουσα σημασία λόγω του ρόλου της ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία.

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Sitemap | Copyright © Σωτηρία Ελευθερίου 2019 - 2024

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+