Σωτηρία Ελευθερίου - Main Section

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Top info

Σωτηρία Ελευθερίου - Main Component

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β' 4997/31-12-2019 η απόφαση υπ' αρ. 60201/Δ7.1422 που αφορά την "Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)", σύμφωνα με την οποία καθορίζονται με σαφήνεια το είδος των παραβάσεων, το ελάχιστο ύψος προστίμου ανά περίπτωση και οι συντελεστές βαρύτητας που το αυξάνουν ανά μέγεθος επιχείρησης. Πλέον διευκρινίζονται:

 • Οι κατηγορίες των παραβάσεων.
 • Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται στον υπολογισμό των προστίμων.
 • Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε μεγέθη που διαμορφώνουν το ύψος των προστίμων.
 • Πίνακες - παραρτήματα με τα πρόστιμα ανά είδος παράβασης (γενικής ή ατομικής).

Δημοσίευση 21/1/2020

Περισσότερα...

Με την ψήφιση του Ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση για την Ελλάδα του αύριο», νομοθετήθηκαν μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις με ισχύ από 1/1/2020 με σκοπό τη μείωση φορολογίας εισοδήματος σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης, θεσμοθετήθηκαν:

 • Αλλαγές στην πραγματοποίηση δαπανών με κάρτα.
 • Επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις για τους έχοντες οποιαδήποτε αναπηρία άνω του 80%.
 • Έκπτωση φόρου εισοδήματος για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων υπό όρους.

Δημοσίευση 17/12/2019

 

Περισσότερα...

(Άρθρο 39 Ν. 4387/2016 με τις τροποποιήσεις των άρθρων 1-3 του Ν. 4578/2018)

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 7/19-2-2019 του ΕΦΚΑ, από 1/1/2019 θεσπίστηκε μείωση των συνολικών εισφορών των ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα στον ΕΦΚΑ ως αποτέλεσμα της μείωσης της εισφοράς στον κλάδο σύνταξης για τους  ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες.

 • Νέα ποσοστά ασφάλισης από 1/1/2019
 • Θέσπιση κατώτατου ορίου εισφορών με βάση τη νέα ΕΓΣΣΕ από 1/2/2019

Δημοσιεύτηκε 9/10/19

Περισσότερα...

Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης ή τίτλος κτήσης υπηρεσιών αποτελεί ένα ειδικό παραστατικό των ΕΛΠ που εκδίδεται για να καλύψει ανάγκες τιμολόγησης πρόσκαιρης και περιορισμένης λήψης υπηρεσιών από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την επαγγελματική ιδιότητα. Η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης εκδίδεται όταν μια επιχείρηση λαμβάνει υπηρεσία από περιστασιακά απασχολούμενους μη υπόχρεων έκδοσης παραστατικών για συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα όταν δεν υπάρχει άλλη λύση και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά εξαρτημένη εργασία.

 • Φορολογία, χρόνος ασφάλισης, ασφαλιστικές εισφορές με βάση την ΥΑ Εργασίας 4624/106/5-2-2019, παραδείγματα προς κατανόηση.

Επικαιροποιημένο 24/2/2019

Περισσότερα...

Η θέσπιση του Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» στοχεύει στην εναρμόνιση των εγχώριων διατάξεων με τις κοινοτικές οδηγίες που εκδίδονται κατά καιρούς και περιλαμβάνει τον πλήρη εκσυγχρονισμό αυτών ως προς τη δομή και τη λειτουργία μιας Ανώνυμης Εταιρίας κατά τρόπο πιο ευέλικτο, άμεσο και αποτελεσματικό. Οι νέες διατάξεις απλοποιούν τις νόμιμες διαδικασίες ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων της ΓΣ και των καθηκόντων του ΔΣ επικυρώνοντας συνάμα και τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Οι διατάξεις είναι σε ισχύ από 1/1/2019.

Δημοσιεύση 5/12/2018

Περισσότερα...

Πολύ συχνά στην καθομιλουμένη συγχέεται η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία με αυτή της ατομικής επιχείρησης, ακριβώς γιατί και οι δύο όροι αναφέρονται στην επαγγελματική δραστηριότητα ενός μόνο ατόμου και όχι μιας εταιρίας-νομικού προσώπου. Η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία προσδιορίζεται με ακρίβεια και περιλαμβάνει συγκεκριμένους ΚΑΔ εφορίας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, με αποτέλεσμα μόνο οι επιτηδευματίες που έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία να μπορούν να φορολογηθούν και να ασφαλιστούν με ευνοϊκούς όρους δηλαδή ως "μπλοκάκι".

Δημοσιεύση 29/11/2018

Περισσότερα...

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 111 του Ν.4446/2016 που αφορά την ίδρυση και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Airbnb, σύντμηση του «Air, Bed and Breakfast», η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (taxis) προχώρησε στη δημιουργία του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής στο Πλαίσιο της Οικονομίας Διαμοιρασμού» στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.aade.gr/polites/eisodema/brachychronia-misthose-akineton

Στην εν λόγω πλατφόρμα εγγράφονται όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μισθώνουν κατοικίες μέσω Airbnb με κατονομαζόμενες προϋποθέσεις και ημερομηνία ισχύος την 1/1/2018.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε επίσης και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής, που μπορείτε να δείτε εδώ.

Επικαιροποιήμενο 14/9/2018

Περισσότερα...

(άρθρο 36 Ν.4387/2016)

Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε τη διευκρινιστική εγκύκλιο Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 που αφορά τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής και παράλληλης ασφάλισης, περιλαμβάνοντας αυτές που θα πρέπει να καταβάλλουν τα άτομα:

 • Που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε πολλαπλά αντικείμενα που ασφαλιστικά υπάγονταν σε περισσότερους του ενός παλαιούς φορείς κύριας ασφάλισης, δηλαδή για διαφορετικές δραστηριότητες που υπάγονταν στο ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ κτλ.
 • Που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε παράλληλα αντικείμενα που ασφαλιστικά υπάγονταν στον ίδιο κύριο ασφαλιστικό φορέα, όπως για παράδειγμα ιατρός που εργάζεται ως μισθωτός σε ιδιωτική κλινική και διατηρεί ταυτόχρονα και ιδιωτικό ιατρείο, συνεπώς και για τις δύο παράλληλες δραστηριότητες υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ.

*Τα ανώτατα και κατώτατα όρια ασφάλισης θα πρέπει να προσαρμοστούν στο κατώτατο βασικό μισθό ενός άγαμου μισθωτού από 1/2/2019.

Δημοσιεύτηκε 27/3/2017

Περισσότερα...

Εναρμονισμένο με τις νέες διατάξεις του Ν.4578/2018

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο που αφορά το νέο τρόπο ασφάλισης από 1/1/2017 των αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στο άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα πληρώντας τις προύποθέσεις ασφάλισης ως "μπλοκάκι".

Δημοσιεύθηκε 25/1/2017

 

Περισσότερα...

Άρθρο 112 Ν.4387/2016

Από 1/1/2016 αλλάζουν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τους μισθωτούς, συνταξιούχους, εισοδηματίες και τους ασκώντες επιχειρηματική δραστηριότητα-φυσικά πρόσωπα, ενώ επανέρχονται κάποιες μειώσεις φόρου λόγω ύπαρξης προστατευομένων μελών. Αλλαγές υπάρχουν και όσον αφορά την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, τόσο από πλευράς συντελεστών φορολόγησης όσο και από πλευράς υπολογισμού του εν λόγω φόρου.

Δημοσιεύτηκε 4/11/2016

Περισσότερα...

Σωτηρία Ελευθερίου - Scroller Section

sotele new 2016

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΩΤΗΡΙΑ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

more btn

sotele new banner

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Συνεργασία & Εχεμύθεια

more btn

handshake

ΥΨΗΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Συνέπεια &
Υπευθυνότητα

more btn

Newsletter

Λάβετε συχνές ενημερώσεις με τη φορολογική επικαιρότητα από τον κόμβο μας

Google+